Topic outline

 • General

 • Topic 1

  přihlášení do systému (jméno: dwfnb, heslo: dwfnb) na adrese:

  http://pojistovna.zshk.cz


  Zdravotnické systémy

  Systém veřejného zdravotního pojištění, který byl v České republice zaveden od roku 1992, je hlavním zdrojem financování poskytované zdravotní péče. Od roku 1992 vznikla v ČR zvláštním zákonem jediná zdravotní pojišťovna - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP) a v roce následujícím byly vytvořeny legislativní podmínky pro vznik dalších zdravotních pojišťoven. Tímto byla ukončena diskuse o formě systému zdravotního pojištění a byl zvolen systém s více zdravotními pojišťovnami, který v ČR funguje do současnosti.


 • Topic 2

  Legislativa v.z.p a hlavní aktéři systému
  Shrnutí:
  Systém veřejného zdravotnictví upravují právní předpisy, které obecně mívají tři úrovně:
  • zákony
  • vyhlášky
  • ostatní (věstníky, nařízení vlády …)
  Mezi hlavní aktéry systému veřejného zdravotního pojištění, kteří jsou přímými účastníky
  smluvních vztahů, patří:
  • Pojištěnci
  • Plátci zdravotního pojištění
  • Poskytovatelé zdravotní péče
  • Zdravotní pojišťovny

  Mezi ostatní aktéry, kteří se podílejí na činnostech souvisejících se zdravotním pojištěním, patří:
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Ministerstvo financí
  • Poslanecká sněmovna, Senát
  • Národní referenční centrum
  • Informační centrum zdravotních pojišťoven
  • Centrum mezistátních úhrad
 • Topic 3

   Poskytovatelé zdravotní péče, Zdravotní pojišťovny

  Shrnutí:
  Z hlediska úhrad zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění rozdělujeme
  poskytovatele na subjekty poskytující:
  Ambulantní péči
  Primární (praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost)
  Specializovanou ambulantní péči (ambulantní specialisté)
  Zvláštní ambulantní péče např.:
  • domácí zdravotní péče
  • zdravotní péče ve stacionářích
   Ústavní péči
   Akutní
   Následnou
   Odbornou a specializovanou
   Zvláštní ústavní péče – paliativní lůžková
   Ostatní péči
   Pohotovostní a záchrannou
   Preventivní, závodní preventivní péči
   Dispenzární
   Lázeňskou
  V současné době je v ČR 8 zdravotních pojišťoven :
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  Revírní bratrská pokladna
  Vojenská zdravotní pojišťovna
  Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda


 • Topic 4

  Rozsah hrazené zdravotní péče, mechanizmus stanovení parametrů úhrad

  Shrnutí:

  Zdravotní pojišťovny hradí poskytovatelům zdravotní péčiv následujícím rozsahu:
  • léčebnou ústavní péči a ambulantní péči,
  • pohotovostní a záchrannou službu,
  • preventivní péči,
  • odběry tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi,
  • poskytování léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,
  • potraviny pro zvláštní lékařské účely,
  • lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách,
  • závodní preventivní péči,
  • dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů,
  • posudkovou činnost,
  • prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu, včetně dopravy.

  Úhradové období je jeden rok a pro toto období se stanovuje způsob úhrady.

  Pro realizaci úhrad výkonovým způsobem nebo kombinovaným kapitačně výkonovým
  způsobem je nezbytný Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením. Tento Seznam
  aktualizuje a vydává Ministerstvo zdravotnictví. Perioda vydání Seznamu nemusí odpovídat
  roční frekvenci vydávání úhradové vyhlášky.


 • Topic 5

  Úvod do DRG

  První pokusy o vytvoření klasifikačního systému, systému globálně použitelného pro
  efektivní řízení nemocničních zařízení pochází již z roku 1852. Avšak až v roce 1965 se díky
  vývoji v technice, a zejména kvůli rychle rostoucím nákladům na zdravotní péči dostává
  problém jak efektivně řídít nemocniční systém do popředí zájmu.

  Výsledkem pak byl systém casemixové klasifikace, který dostal název DRG - diagnosis related groups, neboli skupiny pacientů o příbuzné diagnóze.

  Dnes tyto systémy slouží nejen ke sledování a řízení finančních toků, ekonomických a
  klinických procesů, ale i jako nástroj pro stanovení dlouhodobějších strategií z pohledu nemocnic, regionu, pojišťoven či státu. Informace ze systému jsou využívány managementem nemocnic, zřizovateli nemocnic, státní správou, odbornými společnostmi, ale i samotnými plátci zdravotní péče.

  Jejich pomocí lze zvýšit efektivitu systému poskytování zdravotní péče, práci jednotlivých zařízení a zdravotních oddělení. Jednotlivým nemocničním zařízením poskytuje dokonalejší přehled o spotřebě finančních zdrojů,umožňuje jednodušší a průkaznější účtování zdravotní péče mezi poskytovateli a plátci, spravedlivější přerozdělování dostupných zdrojů a tím iefektivnější plánování.


 • Topic 6

  Popis systému DRG:

  Shrnutí:

  Definice : DRG systém je systém klinické klasifikace zařazující případy akutní lůžkové
  péče na základě vybraných atributů (vlastností) do skupin, které jsou si podobné z
  klinického hlediska a mají podobnou náročnost na čepání finančních zdrojů.

  Systém třídí případy do skupin na základě vybraných atributů.

  Mezi tyto údaje (atributy) patří:
  • Věk
  • Pohlaví
  • Porodní váha u novorozenců
  • Údaje popisující průběh hospitalizace (hlavní diagnoza, vedlejší diagnoza, příjmová
  diagnoza, výkony, způsob ukončení pobytu)

  DRG tvoří 3 úrovně. První úrovní klasifikace jsou tzv. Major Diagnostic Category neboli
  MDC. Téměř každá MDC představuje jednu orgánovou soustavu.

  Druhou úrovní jsou DRG báze, které tvoří případy s podobnými příznaky, postupy a
  výsledky léčby avšak bez komplikací či komorbidit doprovázející danný případ

  Třetí úroveň představují jednotlivé DRG skupiny, které tvoří případy s podobnými příznaky, postupy a výsledky léčby s tím rozdílem, že na této úrovni je již zohledněna závažnost stavu jako stupeň právě výše zmíněných komplikací a komorbidit.

  Rozřazování případů do skupin probíhá pomocí tzv. Grouperu. Grouper je v podstatě počítačový program, do kterého vstupují údaje o hospitalizacích (tzn. hl.diagnóza, vedlejší
  diagnózy, pohlaví, věka, atd.) a jehož výstupem (nebo výsledkem, chcete-li) je přiřazení případu k určité MDC, DRG bázi a konkrétní DRG skupiny.

  Systém DRG lze využít v mnoha oblastech v rámci zdravotnických zařízení. Může efektivně
  sloužit jako nástroj pro financování nemocnic, řízení nemocnic jako takových či pro srovnání
  kvality péče mezi jednotlivými nemocnicemi.

 • Topic 7

  Parametry DRG

  Shrnutí:

  Parametry: relativní a absolutní.

  Relativní parametry představují číselné hodnoty, vyjadřující poměrnou velikost sledované veličiny, která je vyjádřena bezrozměrným číslem.
  Absolutní parametry vyjadřují absolutní velikost v konkrétních jednotkách.

  Parametry s vazbou na délku hospitalizace:

  Délka pobytu představuje dobu, kterou pacient stráví v nemocnici v rámci jednoho případu
  hospitalizace.

  Průměrná délka pobytu se stanovuje jako průměr déleke ze všech hospitalizací pro konkrétní skupinu případů a období.

  Parametry relativní nákladovosti:

  relativní váha - Jedná se o relativní parametr, tedy o bezrozměrné poměrové číslo (index), které udává o kolik jsou případy dražší či levnější oproti případu zařazeného v jiné skupině.

  Relativní váha DRG skupiny


  RV DRG skupiny udává o kolik jsou náklady na léčení jedné DRG vyšší či nižší oproti
  nákladům vybrané referenční skupiny.

  Casemix a casemix index

  Casemix index (CMI) pak představuje průměrnou složitost všech případů léčených v danné
  nemocnici (jde o průměr všech relativních vah).

  Parametry absolutní nákladovosti

  Základní sazba (ZS) slouží k vyjádření absolutního objemu produkce v korunách. Konkrétněji
  se jedná o peněžní ocenění případu hospitalizace s relativní váhou 1.

 • Topic 8

  Systém SWLab DRG

  Shrnutí:

  Systém SWLab DRG, je ověřen v cca 50 subjektech ČR. Slouží ke kontrole a řízení
  výkaznictví zdravotnického zařízení a je aktualizován v souladu s vyhláškou Ministerstva
  zdravotnictví.

  Umožňuje sběr dat a vyúčtování poskytnuté akutní péče v podobě souborů
  KDAVKA. Z těchto dat jsou dále sestaveny případy hospitalizace a je zajištěno jejich zpracování
  pomocí aktuálního grouperu IR DRG. Systém umožňuje provádět modelace jednotlivých případů
  hospitalizace a jejich analýzu. Tiskový subsytém lze použít pro detailní rozbory na úrovni
  jednotlivých klinik a nemocnice jako celku. Součástí řešení je modul pro správu uživatelů, který
  umožňuje pro uživatele definici pracoviště, k jejímž datům bude mít přístup.

  Obecný popis aplikace SW Lab DRG

  Systém SW Lab DRG slouží k vyhodnocení produkce zdravotnického zařízení metodikou
  DRG.
  Vyhodnocení produkce v tomto systému je zaměřeno dvěma základními směry:
  ⇒ detekce chybně kódovaných případů
  ⇒ vyhodnocení podkladů pro aplikaci úhradové vyhlášky.

  Systém umožňuje sběr dat odevzdávaných do zdravotní pojišťovny v podobě souborů
  KDAVKA nebo pomocí specializovaných modulů umožňující napojení na prakticky každý
  klinický informační systém. Z těchto dat jsou dále sestaveny případy hospitalizace a je zajištěno
  jejich zpracování pomocí aktuálního grouperu IR DRG. Systém umožňuje provádět modelace
  jednotlivých případů hospitalizace a jejich analýzu. Subsystém tiskových sestav umožňuje
  detailní rozbory na úrovni jednotlivých klinik a nemocnice jako celku.

  Využití systému:
  ⇒ výpočet úhrad zdravotnických subjektů;
  ⇒ revize vykázané péče;
  ⇒ podpora sledování kvality poskytované péče;
  ⇒ stanovení parametrů úhrad v rámci smluvních vztahů se ZP;
  ⇒ modelace variant výkonové úhrady nebo úhrady dle DRG ;
  ⇒ vnitřní řízení nemocnice (plánování finančních, materiálových a personálních zdrojů);
  ⇒ strategické rozhodování.
  Je vhodný pro každou nemocnici bez ohledu na používaný nemocniční systém a umožňuje
  zejména optimalizaci výnosů ze zdravotního pojištění. Použitá manažerská nadstavba umožňuje
  variabilní a uživatelsky snadné analýzy nad datovým skladem, který je součástí řešení.

  V rámci systému SWLab DRG lze zpracovávat :
  - Data přímo z interního nemocničního systému UNIS - Data z UNISu obsahují vše co bylo
  nemocnicí skutečně vykázáno, tj. i data fiktivních pojišťoven.
  - Ze souborů KDAVKA1 - Data vstupující do systému ze souborů KDAVKA obsahují pouze
  data, která byla skutečně předána do reálných ZP.
  Prostředí aplikace je vytvořeno pomocí jazyka HTLM a javascript. Spuštění a provoz aplikace
  je realizován prostřednictvím internetového prohlížeče (MS IE ve verzi 5 a vyšší, Mozilla ve
  verzi 1.7 a výše, Netscape ve verzi 7 a výše) s podporou javascriptu.

 • Topic 9

  Příklad 1:

  1) Přečtěte si pozorně zadání úlohy.

  2) Otevřete si návod k řešení úlohy 1, který najdete níže. Přihlašte se do systému virtuální pojišťovny.

  Zadání úlohy:

  Pacient byl přijat dne 25.02.2007 se základní diagnózou Infekční mononukleóza NS. Jako
  vedlejší diagnózy byly určeny diagnozy s kódy I400, L040, J030, Z880. Byl proveden výkon s
  kódem 71789. Jednalo se o Muže ve věku 25 let, datum narozeni 16.04.1981. Propuštěn byl dne
  14.03.2007, kód propuštění 01.Určete kód základní diagnózy, zjistěte o jaký výkon a vedlejší
  diagnózy se jedná. Uveďte výši bodů za výkon.

  3) Stáhněte si připravený výsledkový formulář 1 a vyplňte jej!!!

  4) Vyplněný formulář poté odevzdejte pomocí funkce "odevzdání úkolu 1"


 • Topic 10

  Příklad 2:

  Zadání:

  Vycházíme z údajů předchozího příkladu. Víme tedy, že pacient byl přijat 25.02.2007 s infekční
  mononukleózou NS, jako vedlejší diagnózy byly určeny diagnózy I400, L040, J030, Z880 a
  proveden výkon s kódem 71789. Pacient byl propuštěn 14.03.2007. Jedná se o muže ve věku 25
  let (datum narození 16.04.1981). Zjistěte do které DRG sk. případ spadá, jaká je relativní váha
  případu, střední doba hospitalizace, horní a spodní trimpoint a typ úhrady.

 • Topic 11

  Příklad 5:

  1) Přečtěte si pozorně zadání úlohy.

  2) Otevřete si návod k řešení úlohy 5, který najdete níže. Přihlašte se do systému virtuální pojišťovny.

  Zadání úlohy:

  Identifikaččíslo pacienta je 730409 0036.

  Pacient byl přijat 28.08.2007.

  Zjistěte základní a vedlejší diagnozy, věk pacienta

  Pozn.: pro Z – P (zdroj KDAVKA) a Typ – C (současné období).


  3) Stáhněte si připravený výsledkový formulář 5 a vyplňte jej!!!

  4) Vyplněný formulář poté odevzdejte pomocí funkce "odevzdání úkolu 5"

 • Topic 12

 • Topic 13

  Příklad 27:

  1) Přečtěte si pozorně zadání úlohy.

  2) Otevřete si návod k řešení úlohy 27, který najdete níže. Přihlašte se do systému virtuální pojišťovny.

  Zadání úlohy:

  Vyberte případy hospitalizace s diagnózou „Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt“,pro současné období (Typ-C), které byly ukončeny do roku 2007. Důvod ukončení „Pacient zemřel – nevystaven poukaz na pitvu. Případy setřiďte podle relativní váhy. U případu s nejvyšší relativní váhou zjistěte jaké výkony byly provedeny v ambulantní péči, v jakém množství a zjistěte jaké je bodové hodnocení jednotlivých výkonů.

  3) Stáhněte si připravený výsledkový formulář 27 a vyplňte jej!!!

  4) Vyplněný formulář poté odevzdejte pomocí funkce "odevzdání úkolu 27"

 • Topic 14

  Příklad 30:

  1) Přečtěte si pozorně zadání úlohy.

  2) Otevřete si návod k řešení úlohy 30, který najdete níže. Přihlašte se do systému virtuální pojišťovny.

  Zadání úlohy:

  Zjistěte datum příjetí, datum propuštění, základní a vedlejší diagnózy, DRG skupinu a relativní váhu pro současné období případu s číslem 1085084.

  3) Stáhněte si připravený výsledkový formulář 30 a vyplňte jej!!!

  4) Vyplněný formulář poté odevzdejte pomocí funkce "odevzdání úkolu 30"

 • Topic 15

  Příklad 32:

  1) Přečtěte si pozorně zadání úlohy.

  2) Otevřete si návod k řešení úlohy 32, který najdete níže. Přihlašte se do systému virtuální pojišťovny.

  Zadání úlohy:

  Pacient 310327 0123 byl přijat dne 23.6.2007.

  Zjistěte základní diagnózu a dobu hospitalizace pro současné období.

  Proveďte modelaci na změnu základní diagnózy za vedlejší diagnózu W001 a sledujte vliv na změnu relativní váhy.


  3) Stáhněte si připravený výsledkový formulář 32 a vyplňte jej!!!

  4) Vyplněný formulář poté odevzdejte pomocí funkce "odevzdání úkolu 32"