Jak jsme si již v jedné z předchozích kapitol vysvětlili, v případě absolutních parametrů se jedná o ukazatele s absolutní velikostí vyjádřeného v konkrétních jednotkách. V rámci DRG systému se můžeme setkat jen s jedním absolutním ukazatelem a tím je tvz. základní sazba.

Základní sazba (ZS) slouží k vyjádření absolutního objemu produkce v korunách. Konkrétněji se jedná o peněžní ocenění případu hospitalizace s relativní váhou 1.

Peněžní ohodnocení případu vypočteme jako součin relativní váhy případu a základní sazby:

ZS x Rvpřípadu = Kč

Příklad

Máme případ zařazený do DRG 01342 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC. Pacient byl přijat 3.4. 2008 a propuštěn 16.4.2008, délka pobytu je 14 dní.

V platném číselníku RV dohledáme:
LTP = 3,
HTP = 34,
RV = 0,9904.

Případ je tedy inlier, Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace platná pro rok 2008 nestanovuje pro inliers žádný přepočet relativní váhy DRG. Relativní váha případu je tedy 0,9904. Při základní sazbě 25 000 Kč je tato produkce ohodnocena částkou (25 000 x 0,9904) = 24 760 Kč.

Peněžní ohodnocení produkce jednotky vypočteme jako součin casemixu a základní sazby :

CM x ZS = Kč

Vraťme se k příkladu z předchozí kapitoly s odděleními kardiochirurgie, neurochirurgie a gynekologicko-porodnickým. Nyní se znalostí základní sazby můžeme doplnit korunové ocenění produkce. Základní sazbu uvažujeme 25 000 Kč.


Pro jistotu si uvedeme postup výpočtu alespoň pro první řádek:
Produkce celkem: 71,3206 x 25 000 = 1 783 015;
Jeden případ: 5,4862 x 25 000 = 137 155.
Tabulka doplněná o peněžní ocenění produkce je pro většinu lidí uchopitelnější a má lepší vypovídací hodnotu než pouhé uvedení casemixu a casemix indexu.

Last modified: Saturday, 3 December 2011, 6:41 PM