Jak už bylo zmíněno, jednou z vlastností DRG skupin je nákladová podobnost. To znamená, že každá DRG skupina má svou určitou výši spotřeby nákladů, která je obvyklá pro případy do této skupiny zařazené. V této kapitole se zaměříme právě na relativní parametry, které mají vazbu na nákladovost případů.

Relativní váha

Jedná se o parametr, který popisuje vztah nákladovosti případů v jednotlivých DRG skupinách. Jedná se o bezrozměrné poměrové číslo (index), které udává, o kolik jsou případy dražší či levnější oproti případu zařazeného v jiné skupině.

Příklad
Pokud má DRG skupina A relativní váhu 6 a DRG skupina B relativní váhu 3, pak víme, že obvyklé náklady na případ ve skupině A jsou 2x vyšší než ve skupině B. Relativní váha sama o sobě nám však nic neřekne o absolutní nákladovosti.

Relativní váha DRG skupiny

RV DRG skupiny udává o kolik jsou náklady na léčení jedné DRG vyšší či nižší oproti nákladům vybrané referenční skupiny.

RV DRGs = průměrné náklady na určitou DRG / průměrné náklady na všechny DRGs

Relativní váha případu

RV případu udává míru obvyklých nákladů na konkrétního pacienta s přihlédnutím k tomu, zda tento pacient spadá do skupiny outliners ci inliners. K jejímu výpočtu je nutné znát relativní váhu DRG (do které je zařazen), délku pobytu pro daný případ a metodiku výpočtu relativní váhy případu.

Pacientka byla hospitalizována dne 3.5. 2008 v souvislosti s očekávaným porodem. Při porodu nastaly komplikace, které si vyžádaly hospitalizaci až do 28.5. 2008. Délka pobytu byla tedy 26
dní. Na základě atributů případu byla tato hospitalizace zařazena do DRG 14633 „VAGINÁLNÍ POROD S MCC“.

Parametry pro DRG 14633 pro rok 2008 jsou uvedeny v číselníku relativních vah takto:
· RV = 0,5085 (zde se jedná o parametr DRG – relativní váhu DRG skupiny);
· LTP = 2,
· HTP = 18,
· ALOS = 6,30.


Relativní váha případu hospitalizace pacientky se stanoví dle Metodiky přiřazení RV k případu hospitalizace platné v roce 2008 následovně:
délka hospitalizace je delší než HTP, případ je dlouhý outlier, pro který stanovuje metodika následující přepočet

RV případu = RV (DRG) x koeficient,
· koeficient = 1 + ((LOS – HTP)/ALOS) x 0,6,
· Dosadíme do vzorců: Koeficient = (1+((26-18)/6,30) = 1, 7619 ,
· RV = 0,5085 * 1, 7619 = 0,8959.

Casemix a casemix index

V rámci casemixových systému se setkáváme s pojmem casemix a casemix index. Co si pod tímto pojmem představit?

  • Casemix ukazatel je suma relativních vah případů pro danou jednotku a období. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty všechny případy ukončené ve sledovaném období.
  • Casemix index (CMI) pak představuje průměrnou složitost všech případů léčených v dané nemocnici (jde o průměr všech relativních vah).

Příklad
Nemocnice má oddělení kardiochirurgie, neurochirurgie a gynekologicko-porodnické. V dubnu 2008 vykázala tato oddělení následující hodnoty ukazatelů CM, CMI a počet případů: oddělení počet případů casemix casemix index

kardiochirurgie 13 71,3206 5,4862
neurochirurgie 36 71,3196 1,9811
gynekologicko-porodnické 86 71,3198 0,83

Vidíme, že hodnoty casemixu jsou téměř shodné, přes velmi rozdílný počet případů na jednotlivých odděleních. Z hlediska obvyklé spotřeby zdrojů (nákladů) produkují všechna oddělení téměř stejný objem péče.

Hodnoty casemix indexu jsou naopak rozdílné, oddělení kardiochirurgie řeší případy s nejvyšší průměrnou spotřebou zdroj na případ, naopak gynekologicko-porodnické má průměrnou spotřebou zdroj na případ nejnižší. Jaké informace nám tato tabulka poskytuje? Na jejím základě získáme rychlý přehled o objemu produkce a průměrné nákladnosti péče poskytované na uvedených odděleních.

Last modified: Friday, 2 December 2011, 9:43 AM