Cíle modulu

Student:

  • chápe hygienu jako samostatný lékařský obor
  • orientuje se v zákonu o ochraně zdraví a prováděcích předpisech k zákonu
  • vysvětlí význam hygieny pro zdravotnictví a pro společnost
  • objasní vlivy, které působí na člověka, chápe rizika a prevenci poruch zdraví, zejména složek životního a pracovního prostředí, výživy a životního stylu
  • orientuje se v problematice jednotlivých oborů činnosti hygienické služby